საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების გავლის შესახებ

 

შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოში

სტაჟირების გავლის შესახებ

 

საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში 2019 წლის 1 მაისიდან აცხადებს სტაჟირების კონკურსს. კონკურსის შედეგად, დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა ექნება 1 (ერთ) საუკეთესო აპლიკანტს.

 

სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის მიზანია სტაჟიორთა მომზადება, გადამზადება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

 

სტაჟირების ვადა განისაზღვრება 3 თვის ვადით. სტაჟიორის დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟირების ვადის გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს მომდევნო 3 თვის ვადით.

 

სტაჟირების         კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას, არის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან აქვს უმაღლესი განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

 

საბუთები მიიღება მ/წლის 1 მაისიდან 15 მაისის ჩათვლით, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე stockholm.emb@mfa.gov.ge

 

კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:

1)       განაცხადების გადარჩევა;

2)       გასაუბრება;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ü  კანდიდატი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;

ü  ფლობდეს საქართველოს სახელმწიფო ენას;

ü  კარგად ფლობდეს ინგლისურ ენას, სასურველია შვედური ენის ცოდნა;

ü  იყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან გააჩნდეს უმაღლესი/პროფესიული განათლება და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ü  კანდიდატს უნდა ჰქონდეს შვედეთში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი საბუთი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

 

კონკურსის თემატიკა:

საქართველოს კანონი „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“;

საქართველოსა და შვედეთს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

 

შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე stockholm.emb@mfa.gov.ge უნდა წარადგინოს:

 

ა.             განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (დანართი N2);

ბ.             ავტობიოგრაფია;

გ.             დიპლომის ასლი/ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან/საზღვარგარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ.           პასპორტის ასლი;

ე.             ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ვ.             ერთი ფოტოსურათი (3X4).

ზ.            ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

 

კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება ქვემოთ მოცემულ მისამართზე. გასაუბრების თარიღი დამატებით ეცნობებათ კონკურსის მონაწილეებს.

Embassy of Georgia to the Kingdom of Sweden

Holländargatan 23, tr 2, 11160, Stockholm.  

 

სტაჟირების შედეგების დადებითი შეფასების შემთხვევაში, სტაჟიორს ეძლევა სტაჟირების წარმატებით გავლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

 

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სტაჟირების კონკურსი ცხადდება წელიწადში ორჯერ, მაისის და ნოემბრის თვის პირველ სამუშაო დღეს.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

 

E-mail: stockholm.emb@mfa.gov.ge

Tel: +46 86780260


განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ.pdf